Rzeczoznawca w zakresie sztuki rosyjskiej i złotnictwa rosyjskiego XIX w. Autor artykułów i książek poświęconych dziejom złotnictwa rosyjskiego, w szczególności pracowni Fabergé oraz złotnikom pracującym dla cesarskiego dworu Romanowów w Petersburgu. Autor pierwszej w Polsce naukowej książki o pracowni Fabergé i wykonanych w niej arcydziełach m. in. słynnych jajach Fabergé

Prowadzę badania rosyjskich dzieł sztuki złotniczej. Wykonuję ekspertyzy i sporządzam opinie potwierdzające autentyczność dzieł złotniczych. Zajmuję się również wyceną zabytków oraz doradztwem w zakresie kolekcjonowania dzieł sztuki i inwestowania na rynku sztuki. Współpracują z muzeami, antykwariatami, domami aukcyjnymi i kolekcjonerami prywatnymi z Polski i świata.

Nawet wytrawni kolekcjonerzy mogą mieć problem z odróżnieniem oryginalnego dzieła sztuki złotniczej od falsyfikatu. 

Obecnie na rynku antyków oferowanych jest bardzo wiele falsyfikatów. Niektóre z nich są bardzo dobrze podrobione i trudno je rozpoznać. Szczególnie dużo jest fałszerstw dzieł Fabergé, bo dzieła Fabergé są drogie i poszukiwane przez kolekcjonerów.
Nie ryzykuj zakupu falsyfikatu! 

Skorzystaj z pomocy
specjalisty.

Faberge. Puzderko w formie jajka.

Moje kompetencje rzeczoznawcy w zakresie sztuki rosyjskiej i złotnictwa rosyjskiego XIX w. wynikają z kierunkowego wykształcenia, wieloletnich badań naukowych oraz z doświadczenia nabytego podczas wykonywania ekspertyz. Potwierdzeniem mojej wiedzy są liczne publikacje naukowe poświęcone historii sztuki i sztuce złotników rosyjskich pracujących w Rosji w XIX w. Jestem autorem jedynej polskiej naukowej książki prezentującej pracownię Fabergé zatytułowanej „Fabergé. Historia i arcydzieła”. 

Doświadczenie w prowadzeniu badań nad rosyjskimi dziełami sztuki złotniczej i wykonywaniu ekspertyz zdobywałem pracując dla muzeów krajowych i zagranicznych, domów aukcyjnych, antykwariatów oraz kolekcjonerów prywatnych. O moich kompetencjach świadczą również udane identyfikacje i odkrycia zaginionych dzieł złotników rosyjskich. W 2017 r. dokonałem odkrycia jedynych ocalonych części pochodzących z jednego z najważniejszych dzieł wykonanych przez Fabergé – z neogotyckiej zastawy Kelchów. 

Faberge. Papierośnica zdobiona emalią.
Faberge. Ramka na miniaturę.

Specjalizuję się w badaniach złotnictwa rosyjskiego i historii złotników pracujących dla cesarskiego dworu Romanowów w XIX w. Specjalne miejsce w moich badaniach zajmuje pracownia Fabergé, mistrzowie w niej pracujący oraz osoby i rodziny otaczające pracownię mecenatem.  

W szczególności zajmuję się pracowniami: Adler, Bielin, Biuler, Blank, Bojanowski, BOLIN, Bragin, Brejtfus, Brycyn, Buhre, Butz, Chlebnikow, Denisow-Uralski, FABERGÉ, bracia Graczew, Gubkin, Gurianow, Iwanow, Keibel, Koechli, Kordes, Kurliukow, Liubawin, Lorie, Łoskutow, Morozow, Nicholls & Plincke, Niemirow-Kołodkin, Olsonius, Ołowianisznikow, Osipow, OWCZYNNIKOW, Rückert, Sazikow, Siemionow, Smirnow, Sokołow, Sumin, Schanks i Bolin, Tillander, Treiberg, Ustałło, Utkin, Vaillant, Wierchowcew, Władymirow, Zeftigen i wieloma innymi. 

Ekspertyza dzieła sztuki to ujawnione w dokumencie spostrzeżenia i wnioski będące efektem zespołu czynności badawczych wykonanych przez biegłego lub powołanego do wykonania tego zadania rzeczoznawcę lub specjalistę. Ekspertyza sporządzona przez eksperta ma charakter dokumentu prywatnego i na gruncie prawa cywilnego jest oświadczeniem złożonym przez osobą, która go podpisała.

Ekspertyzy odgrywają bardzo ważną rolę na rynku sztuki. Przede wszystkim są elementem zwiększającym, a czasem gwarantującym bezpieczeństwo obrotu na rynku sztuki.

Faberge. Papierośnica.
Puzderko w formie jajka.
Kowsz zdobiony orłem carskim.

Ze względu na zawartość dokumentu opinie i ekspertyzy mogą przybierać kilka form. Najprostszą jest tak zwana notatka o przedmiocie. Zawiera ona profesjonalny opis dzieła, lecz nie zawiera rozstrzygnięcia w przedmiocie jego autentyczności. Drugą, obszerniejszą formą opinii jest potwierdzenie autentyczności dzieła. Zawiera ona profesjonalny opis dzieła oraz rozstrzygnięcie w przedmiocie autentyczności dzieła. Trzecią formą dokumentu stanowiącego opinię dzieła sztuki jest opinia o przedmiocie. Zawiera opis dzieła, rozstrzygnięcie dotyczące autentyczności oraz określa miejsce dzieła w oeuvre (dorobku) artysty i dziejach stylu. Czwartą formą opinii o dziele sztuki jest pełna ekspertyza. Zawiera profesjonalny opis dzieła, rozstrzygnięcie dotyczące autentyczności dzieła, określa miejsce dzieła w oeuvre artysty i stylu oraz wskazuje proweniencję czyli historię przedmiotu.

Ekspertyza jako dokument powinna zawierać następujące elementy i informacje: wskazanie twórcy dzieła lub hipotezy dotyczącej autorstwa; precyzyjne podanie wymiarów i wagi dzieła; opis i wyjaśnienie sygnatur, znaków oraz inskrypcji; wskazanie na datowanie dzieła; dokładny opis dzieła; przypisanie dzieła do stylu lub nurtu w sztuce; wskazanie czy dzieło było wspomniane w literaturze lub czy wcześniej pojawiło się na rynku sztuki; wskazanie proweniencji dzieła czyli informacji o poprzednim właścicielu; opis lub charakterystyka rzeczywistego stanu zachowania dzieła oraz informacja o naprawach lub przeróbkach. Ekspertyza dzieła złotniczego powinna zawierać ilustracje, w szczególności całego dzieła oraz jego cech oryginalnych.


Powyższe wyliczenie nie wyczerpuje wszystkich elementów jakie mogą zostać zamieszczone w ekspertyzie. W razie potrzeby do ekspertyzy można włączyć dodatkowe elementy.

Kowsz zdobiony emalią.

Termin wykonania opinii i ekspertyzy jest umowny i zależy od obciążenia pracą i innymi zajęciami. Termin wykonania pracy jest zawsze uzgodniony przez strony i zapisany w umowie. 

Opinia o autentyczności dzieła jest wykonywana w możliwie krótkim terminie – najczęściej w ciągu kilku dni.

Wykonanie pełnej ekspertyzy zazwyczaj zajmuje więcej czasu – najczęściej około 14 do 21 dni liczone od chwili dostarczenia materiałów i informacji niezbędnych do sporządzenia ekspertyzy.

W przypadku badań archiwalnych prowadzonych w muzeach lub archiwach termin sporządzania ekspertyzy może ulec wydłużeniu. 

Ruckert. Szkatułka zdobiona emalią.
Faberge. Broszka. 1913.
Faberge. Papierośnica.

Cena wykonania opinii i ekspertyzy jest zawsze umowna (sic!). W największym stopniu cena zależy od nakładu pracy. 

Opinia jest to dokument w postaci elektronicznej i uproszczonej formie i treści. Wykonanie opinii to koszt od 250-600 zł, ale może być również niższy lub wyższy. 

Ekspertyza dzieła sztuki to obszerny dokument papierowy zawierający pełną i rozbudowaną informację o dziele, opatrzony pieczęcią i podpisany. Wykonanie ekspertyzy jest zawsze wyceniane indywidualnie


W zasadzie maksymalny koszt wykonania ekspertyzy może wynosić do 3 % wartości dzieła.

Cena przeprowadzenia badań i sporządzenia opinii o autentyczności, ekspertyzy lub wyceny jest zawsze umowna.

Zastrzegam sobie całkowitą swobodę w podjęciu decyzji czy podejmę się wykonania pracy oraz ustalenia czasu wykonania usługi i jej ceny. 

Faberge. Czarka z agatu.

Procedura wykonania badań i sporządzenia opinii o autentyczności lub ekspertyzy i wyceny zawiera kilka etapów i wymaga współpracy zamawiającego i eksperta. Wszystkie etapy pracy zostały opisane poniżej wraz ze wskazaniem wszystkich niezbędnych do wykonania ekspertyzy czynności. 

Proszę uważnie przeczytać wszystkie punkty oznaczone literami od A do L. 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się emailem lub telefonicznie.  

PYTANIE O MOŻLIWOŚĆ
WYKONANIA EKSPERTYZY

Na początek należy wysłać e-mail z pytaniem czy w ogóle istnieje możliwość wykonania badań i sporządzenia ekspertyzy. W takim e-mailu należy przesłać kilka zdjęć pokazujących dzieło, które ma być zbadane oraz znajdujące się na tym dziele punce (cechy złotnicze). 

ZGODA NA WYKONANIE
BADAŃ I PRACY

Po obejrzeniu zdjęć i wstępnej analizie podejmuję decyzję o wykonaniu badań i sporządzeniu opinii lub ekspertyzy. Do zamawiającego wysyłany jest email zawierający zgodę na wykonanie ekspertyzy, cenę wykonania pracy oraz prośbę o dostarczenie szczegółowych zdjęć i informacji o dziele. 

INFORMACJA O KOSZTACH
I ZAPŁACIE 

W tym samym e-mailu do zamawiającego wysyłana jest informacja o sposobie dokonania zapłaty za pracę. Obowiązuje zasada, że zapłata zawsze następuje z góry – to jest przed rozpoczęciem pracy. 

PRZYGOTOWANIE INFORMACJI O DZIELE

Zlecający ekspertyzę powinien przygotować wszystkie posiadane informacje o badanym dziele takie jak historia i pochodzenie dzieła, jego wymiary, waga, informacje dotyczące przeróbek i napraw oraz informacje o przeprowadzanych wcześniej badaniach dzieła. 

PRZYGOTOWANIE FOTOGRAFII DZIEŁA

Zlecający powinien przygotować szczegółowe zdjęcia badanego dzieła. Zdjęcia muszą przedstawiać widok całego dzieła pokazanego z każdej strony, widok wszystkich punc, inskrypcji, uszkodzeń i wszystkich miejsc charakterystycznych. W sumie im więcej zdjęć, tym lepiej. Zdjęcia muszą być duże i wyraźne. Należy je wykonać w świetle dziennym bez lampy błyskowej, podpierając rękę lub aparat, tak aby zdjęcia nie były poruszone. 

PRZESŁANIE ZDJĘĆ I
INNYCH INFORMACJI

Szczegółowe zdjęcia dzieła oraz wszystkie posiadane o dziele informacje należy przesłać e-mailem. W tym samym e-mailu należy również podać informację o celu sporządzania opinii, ekspertyzy lub wyceny (dla celów własnych – w celu sprzedaży – w celu zakupu). 

OSTATECZNE OKREŚLENIE ZAKRESU PRAC

W tym momencie jest określany ostateczny zakres prac, w szczególności zakres prowadzonych badań, konsultacji naukowych, badań archiwalnych, badań ikonograficznych itp. Zakres badań i konsultacji z innymi ekspertami może wpływać na całkowity czas i koszt pracy dlatego powinien być ustalony wcześniej, przed ich przeprowadzeniem.

OKREŚLENIE TERMINU ZAKOŃCZENIA PRACY

Ustalenie ostatecznego terminu zakończenia badań dzieła i sporządzenia dokumentu opinii o autentyczności dzieła, pełnej ekspertyzy dzieła lub wyceny oraz określenie terminu i sposobu dostarczenia dokumentu. 

SPORZĄDZENIE I PODPISANIE UMOWY

Po ustaleniu terminu wykonania pracy, zakresu pracy i ceny podpisywana jest umowa dotycząca wykonania pracy (umowa o dzieło). Wcześniej umowa jest przesyłana stronom umowy celem akceptacji jej zapisów. Umowa jest 

BADANIE I OGLĘDZINY
DZIEŁA

Zlecający wykonanie opinii o autentyczności lub pełnej ekspertyzy dzieła powinien umożliwić jego obejrzenie na żywo i zbadanie w uzgodnionym wcześniej zakresie, na przykład badanie metalu spektrometrem, badanie kamieni szlachetnych itp. Termin, zakres i miejsce oględzin powinny być uzgodnione przez strony z uwzględnieniem charakteru dzieła. 

SPORZĄDZENIE DOKUMENTU OPINII LUB EKSPERTYZY

Sporządzenie dokumentu opinii o autentyczności lub pełnej ekspertyzy dzieła może wymagać określonego czasu. Opinia o autentyczności dzieła jest dokumentem krótkim, ekspertyza jest dokumentem długim, a sporządzenie wyceny nieomal zawsze wymaga konsultacji z ekspertami pracującymi na międzynarodowym rynku sztuki.

PRZEKAZANIE DOKUMENTU EKSPERTYZY

Po zakończeniu pracy nad sporządzeniem opinii o autentyczności, ekspertyzy lub dokumentu wyceny jest on niezwłocznie przekazany zamawiającemu. W uzasadnionych przypadkach może być przekazany osobiście lub wysłany przesyłką pocztową. 

EKSPERTYZA
MLECZNIK BOJANOWSKIEGO

W ramach prowadzonej działalności jako rzeczoznawca i pracy naukowej zajmuję się również doradztwem w zakresie kolekcjonowania oraz inwestowania w sztukę rosyjską, w szczególności w dzieła złotników rosyjskich takich jak Fabergé, Owczynnikow, Sazikow, Chlebnikow i innych. 

Dzieła złotników rosyjskich są dziś bardzo poszukiwane przez muzea i kolekcjonerów. Dzieła wykonane przez Fabergé, Bolina lub Owczynnikowa to znakomita inwestycja. Artystycznie wartościowe dzieła złotników rosyjskich systematycznie zwiększają swoją wartość. Niektóre z nich systematycznie, każdego roku drożeją o 100-300%. 

Doradztwo może polegać na określeniu wartości określonego dzieła, wyszukaniu i poleceniu dzieła do kolekcji lub inwestycji, ułożeniu długofalowego planu inwestycyjnego itp. 

Faberge. Figurka z agatu.

W zasadzie nie pomagam i nie pośredniczę w sprzedaży dzieł sztuki. Od tej zasady jest tylko jeden wyjątek. Ze względu na wykonywaną pracę mam bardzo szerokie kontakty z kolekcjonerami, antykwariatami i muzeami w wyjątkowych przypadkach mogę skontaktować strony zainteresowane sprzedażą i zakupem dzieła sztuki. Jeżeli coś takiego robię to wyłącznie grzecznościowo i bezpłatnie.

W przypadkach, gdy wykonuję ekspertyzę mogę doradzać w kwestii sprzedaży dzieła sztuki. Takie doradztwo może dotyczyć wszystkich aspektów transakcji sprzedaży. Ponieważ pytania o możliwość mojej pomocy w sprzedaży dzieła sztuki są do mnie kierowane, a z drugiej strony kolekcjonerzy często proszą o informacje o ciekawych ofertach, jeżeli masz interesujące dzieło sztuki i chcesz je sprzedać, to wyślij do mnie e-maila. 

Faberge. Zegar na biurko.
Ikona podróżna.
Ramka na miniaturę.

W sprawach wykonania opinii o autentyczności dzieła, ekspertyzy dzieła sztuki, doradztwa lub wyceny dzieła złotniczego proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny. 

Przed wysłaniem wiadomości proszę o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi powyżej. 

ekspertyza@faberge.pl

+ 48 663 568 974

Zapinka w formie monogramu.
Faberge. Zegar w formie gryfa.

  „Fabergé. Historia i arcydzieła”. To pierwsza w Polsce książka przedstawiająca historię i dorobek pracowni złotniczej Fabergé – najsłynniejszej pracowni złotniczej carskiej Rosji. 

  „Złotnicy dworu Romanowów” (wyd. 2), T.1-2. To słownik złotników i pracowni złotniczych działających w Rosji w XIX w. Książka zawiera 501 haseł i 1000 ilustracji. Przy każdym haśle pokazane są wybrane dzieła wykonane w pracowni i używane przez złotników punce. [Zapowiedź wydawnicza. Książka będzie dostępna wkrótce]

  Faberge. Historia i arcydzieła. T. 1
  Złotnicy dworu Romanowów. T 1-2
  Created by MetroArt

  Rzeczoznawca w zakresie sztuki rosyjskiej i złotnictwa rosyjskiego XIX w. Autor artykułów i książek poświęconych dziejom złotnictwa rosyjskiego, w szczególności pracowni Fabergé oraz złotnikom pracującym dla cesarskiego dworu Romanowów w Petersburgu. 

  Prowadzę badania rosyjskich dzieł sztuki złotniczej. Wykonuję ekspertyzy i sporządzam opinie potwierdzające autentyczność dzieł złotniczych. Zajmuję się również wyceną zabytków oraz doradztwem w zakresie kolekcjonowania dzieł sztuki i inwestowania na rynku sztuki. 

  Współpracują z muzeami, antykwariatami, domami aukcyjnymi i kolekcjonerami prywatnymi z Polski i świata.

  Nawet wytrawni kolekcjonerzy miewają problem z odróżnieniem oryginalnego dzieła sztuki od falsyfikatu. 

  Nie ryzykuj zakupu falsyfikatu! 

  Skorzystaj z pomocy
  specjalisty.

  Jajo Faberge.

  Moje kompetencje rzeczoznawcy w zakresie sztuki rosyjskiej i złotnictwa rosyjskiego XIX w. wynikają z kierunkowego wykształcenia, wieloletnich badań naukowych oraz z doświadczenia nabytego podczas wykonywania ekspertyz. Potwierdzeniem mojej wiedzy są liczne publikacje naukowe poświęcone historii sztuki i sztuce złotników rosyjskich pracujących w Rosji w XIX w. Jestem autorem jedynej polskiej naukowej książki prezentującej pracownię Fabergé zatytułowanej „Fabergé. Historia i arcydzieła”. 

  Doświadczenie w prowadzeniu badań nad rosyjskimi dziełami sztuki złotniczej i wykonywaniu ekspertyz zdobywałem pracując dla muzeów krajowych i zagranicznych, domów aukcyjnych, antykwariatów oraz kolekcjonerów prywatnych. O moich kompetencjach świadczą również udane identyfikacje i odkrycia zaginionych dzieł złotników rosyjskich. W 2017 r. dokonałem odkrycia jedynych ocalonych części pochodzących z jednego z najważniejszych dzieł wykonanych przez Fabergé – z neogotyckiej zastawy Kelchów. 

  Specjalizuję się w badaniach złotnictwa rosyjskiego i historii złotników pracujących dla cesarskiego dworu Romanowów w XIX w. Specjalne miejsce w moich badaniach zajmuje pracownia Fabergé, mistrzowie w niej pracujący oraz osoby i rodziny otaczające pracownię mecenatem.  

  W szczególności zajmuję się pracowniami: Adler, Bielin, Biuler, Blank, Bojanowski, BOLIN, Bragin, Brejtfus, Brycyn, Buhre, Butz, Chlebnikow, Denisow-Uralski, FABERGÉ, bracia Graczew, Gubkin, Gurianow, Iwanow, Keibel, Koechli, Kordes, Kurliukow, Liubawin, Lorie, Łoskutow, Morozow, Nicholls & Plincke, Niemirow-Kołodkin, Olsonius, Ołowianisznikow, Osipow, OWCZYNNIKOW, Rückert, Sazikow, Siemionow, Smirnow, Sokołow, Sumin, Schanks i Bolin, Tillander, Treiberg, Ustałło, Utkin, Vaillant, Wierchowcew, Władymirow, Zeftigen i wieloma innymi. 

  Faberge. Ramka na miniaturę.
  Faberge. Papierośnica.

  Ekspertyza dzieła sztuki to ujawnione w dokumencie spostrzeżenia i wnioski będące efektem zespołu czynności badawczych wykonanych przez biegłego lub powołanego do wykonania tego zadania rzeczoznawcę lub specjalistę. Ekspertyza sporządzona przez eksperta ma charakter dokumentu prywatnego i na gruncie prawa cywilnego jest oświadczeniem złożonym przez osobą, która go podpisała.

  Ekspertyzy odgrywają bardzo ważną rolę na rynku sztuki. Przede wszystkim są elementem zwiększającym, a czasem gwarantującym bezpieczeństwo obrotu na rynku sztuki.

  Ze względu na zawartość dokumentu opinie i ekspertyzy mogą przybierać kilka form. Najprostszą jest tak zwana notatka o przedmiocie. Zawiera ona profesjonalny opis dzieła, lecz nie zawiera rozstrzygnięcia w przedmiocie jego autentyczności. Drugą, obszerniejszą formą opinii jest potwierdzenie autentyczności dzieła. Zawiera ona profesjonalny opis dzieła oraz rozstrzygnięcie w przedmiocie autentyczności dzieła. Trzecią formą dokumentu stanowiącego opinię dzieła sztuki jest opinia o przedmiocie. Zawiera opis dzieła, rozstrzygnięcie dotyczące autentyczności oraz określa miejsce dzieła w oeuvre (dorobku) artysty i dziejach stylu. Czwartą formą opinii o dziele sztuki jest pełna ekspertyza. Zawiera profesjonalny opis dzieła, rozstrzygnięcie dotyczące autentyczności dzieła, określa miejsce dzieła w oeuvre artysty i stylu oraz wskazuje proweniencję czyli historię przedmiotu.

  Puzderko w formie jajka.
  Kowsz zdobiony emalią.

  Ekspertyza jako dokument powinna zawierać następujące elementy i informacje: wskazanie twórcy dzieła lub hipotezy dotyczącej autorstwa; precyzyjne podanie wymiarów i wagi dzieła; opis i wyjaśnienie sygnatur, znaków oraz inskrypcji; wskazanie na datowanie dzieła; dokładny opis dzieła; przypisanie dzieła do stylu lub nurtu w sztuce; wskazanie czy dzieło było wspomniane w literaturze lub czy wcześniej pojawiło się na rynku sztuki; wskazanie proweniencji dzieła czyli informacji o poprzednim właścicielu; opis lub charakterystyka rzeczywistego stanu zachowania dzieła oraz informacja o naprawach lub przeróbkach. Ekspertyza dzieła złotniczego powinna zawierać ilustracje, w szczególności całego dzieła oraz jego cech oryginalnych.


  Powyższe wyliczenie nie wyczerpuje wszystkich elementów jakie mogą zostać zamieszczone w ekspertyzie. W razie potrzeby do ekspertyzy można włączyć dodatkowe elementy.

  Termin wykonania opinii i ekspertyzy jest umowny i zależy od obciążenia pracą i innymi zajęciami. Termin wykonania pracy jest zawsze uzgodniony przez strony i zapisany w umowie. 

  Opinia o autentyczności dzieła jest wykonywana w możliwie krótkim terminie – najczęściej w ciągu kilku dni.

  Wykonanie pełnej ekspertyzy zazwyczaj zajmuje więcej czasu – najczęściej około 14 do 21 dni liczone od chwili dostarczenia materiałów i informacji niezbędnych do sporządzenia ekspertyzy.

  W przypadku badań archiwalnych prowadzonych w muzeach lub archiwach termin sporządzania ekspertyzy może ulec wydłużeniu. 

  Ruckert. Szkatułka zdobiona emalią.

  Cena przeprowadzenia badań i sporządzenia opinii o autentyczności, ekspertyzy lub wyceny jest zawsze umowna.

  Cena wykonania opinii i ekspertyzy jest zawsze umowna (sic!). W największym stopniu cena zależy od nakładu pracy. 

  Opinia jest to dokument w postaci elektronicznej i uproszczonej formie i treści. Wykonanie opinii to koszt od 250-600 zł, ale może być również niższy lub wyższy. 

  Ekspertyza dzieła sztuki to obszerny dokument papierowy zawierający pełną i rozbudowaną informację o dziele, opatrzony pieczęcią i podpisany. Wykonanie ekspertyzy jest zawsze wyceniane indywidualnie


  W zasadzie maksymalny koszt wykonania ekspertyzy może wynosić do 3 % wartości dzieła.

  Procedura wykonania badań i sporządzenia opinii o autentyczności lub ekspertyzy i wyceny zawiera kilka etapów i wymaga współpracy zamawiającego i eksperta. Wszystkie etapy pracy zostały opisane poniżej wraz ze wskazaniem wszystkich niezbędnych do wykonania ekspertyzy czynności. 

  Proszę uważnie przeczytać wszystkie punkty oznaczone literami od A do L. 

  W przypadku pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się emailem lub telefonicznie.  

  Faberge. Czarka z agatu.

  PYTANIE O MOŻLIWOŚĆ
  WYKONANIA EKSPERTYZY

  Na początek należy wysłać e-mail z pytaniem czy w ogóle istnieje możliwość wykonania badań i sporządzenia ekspertyzy. W takim e-mailu należy przesłać kilka zdjęć pokazujących dzieło, które ma być zbadane oraz znajdujące się na tym dziele punce (cechy złotnicze). 

  ZGODA NA WYKONANIE
  BADAŃ I PRACY

  Po obejrzeniu zdjęć i wstępnej analizie podejmuję decyzję o wykonaniu badań i sporządzeniu opinii lub ekspertyzy. Do zamawiającego wysyłany jest email zawierający zgodę na wykonanie ekspertyzy, cenę wykonania pracy oraz prośbę o dostarczenie szczegółowych zdjęć i informacji o dziele. 

  INFORMACJA O KOSZTACH
  I ZAPŁACIE 

  W tym samym e-mailu do zamawiającego wysyłana jest informacja o sposobie dokonania zapłaty za pracę. Obowiązuje zasada, że zapłata zawsze następuje z góry – to jest przed rozpoczęciem pracy. 

  PRZYGOTOWANIE INFORMACJI O DZIELE

  Zlecający ekspertyzę powinien przygotować wszystkie posiadane informacje o badanym dziele takie jak historia i pochodzenie dzieła, jego wymiary, waga, informacje dotyczące przeróbek i napraw oraz informacje o przeprowadzanych wcześniej badaniach dzieła. 

  PRZYGOTOWANIE FOTOGRAFII DZIEŁA

  Zlecający powinien przygotować szczegółowe zdjęcia badanego dzieła. Zdjęcia muszą przedstawiać widok całego dzieła pokazanego z każdej strony, widok wszystkich punc, inskrypcji, uszkodzeń i wszystkich miejsc charakterystycznych. W sumie im więcej zdjęć, tym lepiej. Zdjęcia muszą być duże i wyraźne. Należy je wykonać w świetle dziennym bez lampy błyskowej, podpierając rękę lub aparat, tak aby zdjęcia nie były poruszone. 

  PRZESŁANIE ZDJĘĆ I
  INNYCH INFORMACJI

  Szczegółowe zdjęcia dzieła oraz wszystkie posiadane o dziele informacje należy przesłać e-mailem. W tym samym e-mailu należy również podać informację o celu sporządzania opinii, ekspertyzy lub wyceny (dla celów własnych – w celu sprzedaży – w celu zakupu). 

  OSTATECZNE OKREŚLENIE ZAKRESU PRAC

  W tym momencie jest określany ostateczny zakres prac, w szczególności zakres prowadzonych badań, konsultacji naukowych, badań archiwalnych, badań ikonograficznych itp. Zakres badań i konsultacji z innymi ekspertami może wpływać na całkowity czas i koszt pracy dlatego powinien być ustalony wcześniej, przed ich przeprowadzeniem.

  OKREŚLENIE TERMINU ZAKOŃCZENIA PRACY

  Ustalenie ostatecznego terminu zakończenia badań dzieła i sporządzenia dokumentu opinii o autentyczności dzieła, pełnej ekspertyzy dzieła lub wyceny oraz określenie terminu i sposobu dostarczenia dokumentu. 

  SPORZĄDZENIE I PODPISANIE UMOWY

  Po ustaleniu terminu wykonania pracy, zakresu pracy i ceny podpisywana jest umowa dotycząca wykonania pracy (umowa o dzieło). Wcześniej umowa jest przesyłana stronom umowy celem akceptacji jej zapisów. Umowa jest 

  BADANIE I OGLĘDZINY
  DZIEŁA

  Zlecający wykonanie opinii o autentyczności lub pełnej ekspertyzy dzieła powinien umożliwić jego obejrzenie na żywo i zbadanie w uzgodnionym wcześniej zakresie, na przykład badanie metalu spektrometrem, badanie kamieni szlachetnych itp. Termin, zakres i miejsce oględzin powinny być uzgodnione przez strony z uwzględnieniem charakteru dzieła. 

  SPORZĄDZENIE DOKUMENTU OPINII LUB EKSPERTYZY

  Sporządzenie dokumentu opinii o autentyczności lub pełnej ekspertyzy dzieła może wymagać określonego czasu. Opinia o autentyczności dzieła jest dokumentem krótkim, ekspertyza jest dokumentem długim, a sporządzenie wyceny nieomal zawsze wymaga konsultacji z ekspertami pracującymi na międzynarodowym rynku sztuki.

  PRZEKAZANIE DOKUMENTU EKSPERTYZY

  Po zakończeniu pracy nad sporządzeniem opinii o autentyczności, ekspertyzy lub dokumentu wyceny jest on niezwłocznie przekazany zamawiającemu. W uzasadnionych przypadkach może być przekazany osobiście lub wysłany przesyłką pocztową. 

  EKSPERTYZA KOWSZA Z PRACOWNI GRACZEW

  W ramach prowadzonej działalności jako rzeczoznawca i pracy naukowej zajmuję się również doradztwem w zakresie kolekcjonowania oraz inwestowania w sztukę rosyjską, w szczególności w dzieła złotników rosyjskich takich jak Fabergé, Owczynnikow, Sazikow, Chlebnikow i innych. 

  Dzieła złotników rosyjskich są dziś bardzo poszukiwane przez muzea i kolekcjonerów. Dzieła wykonane przez Fabergé, Bolina lub Owczynnikowa to znakomita inwestycja. Artystycznie wartościowe dzieła złotników rosyjskich systematycznie zwiększają swoją wartość. Niektóre z nich systematycznie, każdego roku drożeją o 100-300%. 

  Doradztwo może polegać na określeniu wartości określonego dzieła, wyszukaniu i poleceniu dzieła do kolekcji lub inwestycji, ułożeniu długofalowego planu inwestycyjnego itp. 

  W zasadzie nie pomagam i nie pośredniczę w sprzedaży dzieł sztuki. Od tej zasady jest tylko jeden wyjątek. Ze względu na wykonywaną pracę mam bardzo szerokie kontakty z kolekcjonerami, antykwariatami i muzeami w wyjątkowych przypadkach mogę skontaktować strony zainteresowane sprzedażą i zakupem dzieła sztuki. Jeżeli coś takiego robię to wyłącznie grzecznościowo i bezpłatnie.

  W przypadkach, gdy wykonuję ekspertyzę mogę doradzać w kwestii sprzedaży dzieła sztuki. Takie doradztwo może dotyczyć wszystkich aspektów transakcji sprzedaży. Ponieważ pytania o możliwość mojej pomocy w sprzedaży dzieła sztuki są do mnie kierowane, a z drugiej strony kolekcjonerzy często proszą o informacje o ciekawych ofertach, jeżeli masz interesujące dzieło sztuki i chcesz je sprzedać, to wyślij do mnie e-maila. 

  Faberge. Zegar na biurko.
  Ramka na miniaturę.

  W sprawach wykonania opinii o autentyczności dzieła, ekspertyzy dzieła sztuki, doradztwa lub wyceny dzieła złotniczego proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny. 

  Przed wysłaniem wiadomości proszę o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi powyżej. 

  ekspertyza@faberge.pl

  + 48 663 568 974

   Złotnicy dworu Romanowów. T 1-2
   Faberge. Historia i arcydzieła. T. 1

   „Fabergé. Historia i arcydzieła”. To pierwsza w Polsce książka przedstawiająca historię i dorobek pracowni złotniczej Fabergé – najsłynniejszej pracowni złotniczej carskiej Rosji. 

   „Złotnicy dworu Romanowów” (wyd. 2), T.1-2. To słownik złotników i pracowni złotniczych działających w Rosji w XIX w. Książka zawiera 501 haseł i 1000 ilustracji. Przy każdym haśle pokazane są wybrane dzieła wykonane w pracowni i używane przez złotników punce. [Zapowiedź wydawnicza. Książka będzie dostępna wkrótce]

   Created by MetroArt

   Rzeczoznawca w zakresie sztuki rosyjskiej i złotnictwa rosyjskiego XIX w. Autor artykułów i książek poświęconych dziejom złotnictwa rosyjskiego, w szczególności pracowni Fabergé oraz złotnikom pracującym dla cesarskiego dworu Romanowów w Petersburgu. 

   Prowadzę badania rosyjskich dzieł sztuki złotniczej. Wykonuję ekspertyzy i sporządzam opinie potwierdzające autentyczność dzieł złotniczych. Zajmuję się również wyceną zabytków oraz doradztwem w zakresie kolekcjonowania dzieł sztuki i inwestowania na rynku sztuki. 

   Współpracują z muzeami, antykwariatami, domami aukcyjnymi i kolekcjonerami prywatnymi z Polski i świata.

   Nawet wytrawni kolekcjonerzy miewają problem z odróżnieniem oryginalnego dzieła sztuki od falsyfikatu. 

   Nie ryzykuj zakupu falsyfikatu! 

   Skorzystaj z pomocy
   specjalisty.

   Moje kompetencje rzeczoznawcy w zakresie sztuki rosyjskiej i złotnictwa rosyjskiego XIX w. wynikają z kierunkowego wykształcenia, wieloletnich badań naukowych oraz z doświadczenia nabytego podczas wykonywania ekspertyz. Potwierdzeniem mojej wiedzy są liczne publikacje naukowe poświęcone historii sztuki i sztuce złotników rosyjskich pracujących w Rosji w XIX w. Jestem autorem jedynej polskiej naukowej książki prezentującej pracownię Fabergé zatytułowanej „Fabergé. Historia i arcydzieła”. 

   Doświadczenie w prowadzeniu badań nad rosyjskimi dziełami sztuki złotniczej i wykonywaniu ekspertyz zdobywałem pracując dla muzeów krajowych i zagranicznych, domów aukcyjnych, antykwariatów oraz kolekcjonerów prywatnych. O moich kompetencjach świadczą również udane identyfikacje i odkrycia zaginionych dzieł złotników rosyjskich. W 2017 r. dokonałem odkrycia jedynych ocalonych części pochodzących z jednego z najważniejszych dzieł wykonanych przez Fabergé – z neogotyckiej zastawy Kelchów. 

   Specjalizuję się w badaniach złotnictwa rosyjskiego i historii złotników pracujących dla cesarskiego dworu Romanowów w XIX w. Specjalne miejsce w moich badaniach zajmuje pracownia Fabergé, mistrzowie w niej pracujący oraz osoby i rodziny otaczające pracownię mecenatem.  

   W szczególności zajmuję się pracowniami: Adler, Bielin, Biuler, Blank, Bojanowski, BOLIN, Bragin, Brejtfus, Brycyn, Buhre, Butz, Chlebnikow, Denisow-Uralski, FABERGÉ, bracia Graczew, Gubkin, Gurianow, Iwanow, Keibel, Koechli, Kordes, Kurliukow, Liubawin, Lorie, Łoskutow, Morozow, Nicholls & Plincke, Niemirow-Kołodkin, Olsonius, Ołowianisznikow, Osipow, OWCZYNNIKOW, Rückert, Sazikow, Siemionow, Smirnow, Sokołow, Sumin, Schanks i Bolin, Tillander, Treiberg, Ustałło, Utkin, Vaillant, Wierchowcew, Władymirow, Zeftigen i wieloma innymi. 

   Ekspertyza dzieła sztuki to ujawnione w dokumencie spostrzeżenia i wnioski będące efektem zespołu czynności badawczych wykonanych przez biegłego lub powołanego do wykonania tego zadania rzeczoznawcę lub specjalistę. Ekspertyza sporządzona przez eksperta ma charakter dokumentu prywatnego i na gruncie prawa cywilnego jest oświadczeniem złożonym przez osobą, która go podpisała.

   Ekspertyzy odgrywają bardzo ważną rolę na rynku sztuki. Przede wszystkim są elementem zwiększającym, a czasem gwarantującym bezpieczeństwo obrotu na rynku sztuki.

   Ze względu na zawartość dokumentu opinie i ekspertyzy mogą przybierać kilka form. Najprostszą jest tak zwana notatka o przedmiocie. Zawiera ona profesjonalny opis dzieła, lecz nie zawiera rozstrzygnięcia w przedmiocie jego autentyczności. Drugą, obszerniejszą formą opinii jest potwierdzenie autentyczności dzieła. Zawiera ona profesjonalny opis dzieła oraz rozstrzygnięcie w przedmiocie autentyczności dzieła. Trzecią formą dokumentu stanowiącego opinię dzieła sztuki jest opinia o przedmiocie. Zawiera opis dzieła, rozstrzygnięcie dotyczące autentyczności oraz określa miejsce dzieła w oeuvre (dorobku) artysty i dziejach stylu. Czwartą formą opinii o dziele sztuki jest pełna ekspertyza. Zawiera profesjonalny opis dzieła, rozstrzygnięcie dotyczące autentyczności dzieła, określa miejsce dzieła w oeuvre artysty i stylu oraz wskazuje proweniencję czyli historię przedmiotu.

   Ekspertyza jako dokument powinna zawierać następujące elementy i informacje: wskazanie twórcy dzieła lub hipotezy dotyczącej autorstwa; precyzyjne podanie wymiarów i wagi dzieła; opis i wyjaśnienie sygnatur, znaków oraz inskrypcji; wskazanie na datowanie dzieła; dokładny opis dzieła; przypisanie dzieła do stylu lub nurtu w sztuce; wskazanie czy dzieło było wspomniane w literaturze lub czy wcześniej pojawiło się na rynku sztuki; wskazanie proweniencji dzieła czyli informacji o poprzednim właścicielu; opis lub charakterystyka rzeczywistego stanu zachowania dzieła oraz informacja o naprawach lub przeróbkach. Ekspertyza dzieła złotniczego powinna zawierać ilustracje, w szczególności całego dzieła oraz jego cech oryginalnych. 

   Powyższe wyliczenie nie wyczerpuje wszystkich elementów jakie mogą zostać zamieszczone w ekspertyzie. W razie potrzeby do ekspertyzy można włączyć dodatkowe elementy.

   Termin wykonania opinii i ekspertyzy jest umowny i zależy od obciążenia pracą i innymi zajęciami. Termin wykonania pracy jest zawsze uzgodniony przez strony i zapisany w umowie. 

   Opinia o autentyczności dzieła jest wykonywana w możliwie krótkim terminie – najczęściej w ciągu kilku dni.

   Wykonanie pełnej ekspertyzy zazwyczaj zajmuje więcej czasu – najczęściej około 14 do 21 dni liczone od chwili dostarczenia materiałów i informacji niezbędnych do sporządzenia ekspertyzy.

   W przypadku badań archiwalnych prowadzonych w muzeach lub archiwach termin sporządzania ekspertyzy może ulec wydłużeniu. 

   Cena wykonania opinii i ekspertyzy jest zawsze umowna (sic!). W największym stopniu cena zależy od nakładu pracy. 

   Opinia jest to dokument w postaci elektronicznej i uproszczonej formie i treści. Wykonanie opinii to koszt od 250-600 zł, ale może być również wyższy. 

   Ekspertyza dzieła sztuki to obszerny dokument papierowy zawierający pełną i rozbudowaną informację o dziele, opatrzony pieczęcią i podpisany. Wykonanie ekspertyzy jest zawsze wyceniane indywidualnie. W zasadzie maksymalny koszt wykonania ekspertyzy może wynosić do 3% wartości dzieła.

   Cena przeprowadzenia badań i sporządzenia opinii o autentyczności, ekspertyzy lub wyceny jest zawsze umowna.

   Zastrzegam sobie całkowitą swobodę w podjęciu decyzji czy podejmę się wykonania pracy oraz ustalenia czasu wykonania usługi i jej ceny. 

   Procedura wykonania badań i sporządzenia opinii o autentyczności lub ekspertyzy i wyceny zawiera kilka etapów i wymaga współpracy zamawiającego i eksperta. Wszystkie etapy pracy zostały opisane poniżej wraz ze wskazaniem niezbędnych do wykonania ekspertyzy czynności. 

   Proszę uważnie przeczytać wszystkie punkty oznaczone literami od 9A do 9L. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt emailem lub telefoniczny. 

   PYTANIE O MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA EKSPERTYZY – Na początek należy wysłać e-mail z pytaniem czy w ogóle istnieje możliwość wykonania badań i sporządzenia ekspertyzy. W takim e-mailu należy przesłać kilka zdjęć pokazujących dzieło, które ma być zbadane oraz znajdujące się na tym dziele punce (cechy złotnicze). 

   ZGODA NA WYKONANIE BADAŃ I PRACY – Po obejrzeniu zdjęć i wstępnej analizie podejmuję decyzję o wykonaniu badań i sporządzeniu opinii lub ekspertyzy. Do zamawiającego wysyłany jest email zawierający zgodę na wykonanie ekspertyzy, cenę wykonania pracy oraz prośbę o dostarczenie szczegółowych zdjęć i informacji o dziele. 

   INFORMACJA O KOSZTACH I ZAPŁACIE – W tym samym e-mailu do zamawiającego wysyłana jest informacja o sposobie dokonania zapłaty za pracę. Obowiązuje zasada, że zapłata zawsze następuje z góry – to jest przed rozpoczęciem pracy. 

   PRZYGOTOWANIE INFORMACJI O DZIELE – Zlecający ekspertyzę powinien przygotować wszystkie posiadane informacje o badanym dziele takie jak historia i pochodzenie dzieła, jego wymiary, waga, informacje dotyczące przeróbek i napraw oraz informacje o przeprowadzanych wcześniej badaniach dzieła. 

   PRZYGOTOWANIE FOTOGRAFII DZIEŁA – Zlecający powinien przygotować szczegółowe zdjęcia badanego dzieła. Zdjęcia muszą przedstawiać widok całego dzieła pokazanego z każdej strony, widok wszystkich punc, inskrypcji, uszkodzeń i wszystkich miejsc charakterystycznych. W sumie im więcej zdjęć, tym lepiej. Zdjęcia muszą być duże i wyraźne. Należy je wykonać w świetle dziennym bez lampy błyskowej, podpierając rękę lub aparat, tak aby zdjęcia nie były poruszone. 

   PRZESŁANIE ZDJĘĆ I INNYCH INFORMACJI – Szczegółowe zdjęcia dzieła oraz wszystkie posiadane o dziele informacje należy przesłać e-mailem. W tym samym e-mailu należy również podać informację o celu sporządzania opinii, ekspertyzy lub wyceny (dla celów własnych – w celu sprzedaży – w celu zakupu). 

   OSTATECZNE OKREŚLENIE ZAKRESU PRAC – W tym momencie jest określany ostateczny zakres prac, w szczególności zakres prowadzonych badań, konsultacji naukowych, badań archiwalnych, badań ikonograficznych itp. Zakres badań i konsultacji z innymi ekspertami może wpływać na całkowity czas i koszt pracy dlatego powinien być ustalony wcześniej, przed ich przeprowadzeniem.

   OKREŚLENIE TERMINU ZAKOŃCZENIA PRACY – Ustalenie ostatecznego terminu zakończenia badań dzieła i sporządzenia dokumentu opinii o autentyczności dzieła, pełnej ekspertyzy dzieła lub wyceny oraz określenie terminu i sposobu dostarczenia dokumentu. 

   SPORZĄDZENIE I PODPISANIE UMOWY – Po ustaleniu terminu wykonania pracy, zakresu pracy i ceny podpisywana jest umowa dotycząca wykonania pracy (umowa o dzieło). Wcześniej umowa jest przesyłana stronom umowy celem akceptacji jej zapisów. Umowa jest 

   BADANIE I OGLĘDZINY DZIEŁA – Zlecający wykonanie opinii o autentyczności lub pełnej ekspertyzy dzieła powinien umożliwić jego obejrzenie na żywo i zbadanie w uzgodnionym wcześniej zakresie, na przykład badanie metalu spektrometrem, badanie kamieni szlachetnych itp. Termin, zakres i miejsce oględzin powinny być uzgodnione przez strony z uwzględnieniem charakteru dzieła. 

   SPORZĄDZENIE DOKUMENTU OPINII LUB EKSPERTYZY – Sporządzenie dokumentu opinii o autentyczności lub pełnej ekspertyzy dzieła może wymagać określonego czasu. Opinia o autentyczności dzieła jest dokumentem krótkim, ekspertyza jest dokumentem długim, a sporządzenie wyceny nieomal zawsze wymaga konsultacji z ekspertami pracującymi na międzynarodowym rynku sztuki.

   PRZEKAZANIE DOKUMENTU EKSPERTYZY – Po zakończeniu pracy nad sporządzeniem opinii o autentyczności, ekspertyzy lub dokumentu wyceny jest on niezwłocznie przekazany zamawiającemu. W uzasadnionych przypadkach może być przekazany osobiście lub wysłany przesyłką pocztową. 

   W ramach prowadzonej działalności jako rzeczoznawca i pracy naukowej zajmuję się również doradztwem w zakresie kolekcjonowania oraz inwestowania w sztukę rosyjską, w szczególności w dzieła złotników rosyjskich takich jak Fabergé, Owczynnikow, Sazikow, Chlebnikow i innych. 

   Dzieła złotników rosyjskich są dziś bardzo poszukiwane przez muzea i kolekcjonerów. Dzieła wykonane przez Fabergé, Bolina lub Owczynnikowa to znakomita inwestycja. Artystycznie wartościowe dzieła złotników rosyjskich systematycznie zwiększają swoją wartość. Niektóre z nich systematycznie, każdego roku drożeją o 100-300%. 

   Doradztwo może polegać na określeniu wartości określonego dzieła, wyszukaniu i poleceniu dzieła do kolekcji lub inwestycji, ułożeniu długofalowego planu inwestycyjnego itp. 

   W zasadzie nie pomagam i nie pośredniczę w sprzedaży dzieł sztuki. 

   Od tej zasady jest tylko jeden wyjątek. Ze względu na wykonywaną pracę mam bardzo szerokie kontakty z kolekcjonerami, antykwariatami i muzeami w wyjątkowych przypadkach mogę skontaktować strony zainteresowane sprzedażą i zakupem dzieła sztuki. Jeżeli coś takiego robię to wyłącznie grzecznościowo i bezpłatnie.

   W przypadkach, gdy wykonuję ekspertyzę mogę doradzać w kwestii sprzedaży dzieła sztuki. Takie doradztwo może dotyczyć wszystkich aspektów transakcji sprzedaży. Ponieważ pytania o możliwość mojej pomocy w sprzedaży dzieła sztuki są do mnie kierowane, a z drugiej strony kolekcjonerzy często proszą o informacje o ciekawych ofertach, jeżeli masz interesujące dzieło sztuki i chcesz je sprzedać, to wyślij do mnie e-maila. 

   W sprawach wykonania opinii o autentyczności dzieła, ekspertyzy dzieła sztuki, doradztwa lub wyceny dzieła złotniczego proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny. 

   Przed wysłaniem do mnie wiadomości proszę o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi powyżej na stronie. 

   ekspertyza@faberge.pl

   + 48 663 568 974

    „Fabergé. Historia i arcydzieła”. To pierwsza w Polsce książka przedstawiająca historię i dorobek pracowni złotniczej Fabergé – najsłynniejszej pracowni złotniczej carskiej Rosji. 

    „Złotnicy dworu Romanowów” (wyd. 2), T.1-2. To słownik złotników i pracowni złotniczych działających w Rosji w XIX w. Książka zawiera 501 haseł i 1000 ilustracji. Przy każdym haśle pokazane są wybrane dzieła wykonane w pracowni i używane przez złotników punce. [Zapowiedź wydawnicza. Książka będzie dostępna wkrótce]

    Created by MetroArt